HANSEN PROTECTION HOLDER FRELSESARMEENS SEILERE VARME OG TORRE

HANSEN PROTECTION HOLDER FRELSESARMEENS SEILERE VARME OG TØRRE

Hansen Protection, en merkevare fra den globale Survival Technology-leverandøren Survitec, donerte nylig en mengde personlig verneutstyr til Frelsesarmeen som bidrag til deres prosjekt «Frisk Seilas». Prosjektet er et initiativ igangsatt for å gi seiltimer til de som sliter i livet.

Hansen Protections datterselskap Lyngsø i Danmark har levert en rekke vind- og vanntette kjeledresser for å sikre at tidligere rusmisbrukere og andre marginaliserte grupper forblir varme og tørre mens de i trygge omgivelser lærer å seile.

Donasjonen følger en leveranse av redningsvester som ble overlevert til Frelsesarmeens Colin Archer-skip, Cathrine Booth II i juni.

Knut Erlend Hjorth-Johansen, prosjektleder for Frelsesarmeens program «Frisk seilas» sier: “Vi er umåtelig stolte over suksessen til dette programmet og takker Hansen Protection for deres meget generøse donasjoner.

“Under og etter rusbehandling kan det være vanskelig å finne nye arenaer og sosiale nettverk. Frisk Seilas tilbyr trygge omgivelser med fokus på seiling, samhold og mestring. Det handler om å gi de som trenger hjelp et nettverk og støtten de trenger for å gjenoppdage et rusfritt liv. Vi ser hvor mye dette betyr for dem. Det er enormt verdifullt for den enkelte, men det har også enorme fordeler for samfunnet ellers.”

Frisk Seilas har base på den vakre øya Jeløy i Moss, og tilbys gjennom Frelsesarmeen i byer langs Oslofjorden.

Alle seilerne i Frisk Seilas får fast plass på et lag fra april til november. Opplæringen, gitt av Knut Erlend Hjorth-Johansen og tidligere landslagstrener Jan Steven Johannesen, følger et pensum på seks nivåer som er laget for å gi «landkrabber» ferdighetene de trenger for å bli kompetente, konkurransedyktige seilere.

Lag fra Oslo og byer i omegn får undervisning i regattaseiling på ukentlig basis.

Terje Gorm Hansen, administrerende direktør i Hansen Protection, sier: “Vi er glade for å kunne støtte dette viktige prosjektet. Det er bevis på at sosiale sammenkomster og fysiske aktiviteter, som sykling og seiling, kan hjelpe personer med rus og psykiatrisk bakgrunn i kampen mot avhengighet. Frisk Seilas er en flott innsats for å hjelpe tidligere rusavhengige med å forbli rusfrie. De har det veldig gøy på sjøen.”

Frelsesarmeens rusomsorg hjelper alle med avhengighetsproblemer og vonde livserfaringer, som hjemløshet og misbruk.


HANSEN PROTECTION KEEPING SALVATION ARMY SAILORS WARM AND DRY

Norway’s Hansen Protection, a brand of global Survival Technology provider Survitec, is donating an array of personal protection equipment to the Salvation Army in support of its Frisk Seilas (Fresh Sailing) project, an initiative set up to provide sailing lessons to those struggling with life.

Hansen Protection’s subsidiary Lyngsoe, in Denmark, supplied a number of wind and waterproof coveralls to ensure former drug users and other marginalised groups remain warm and dry as they learn how to safely sail the waters around Moss, Norway.

The donation follows the supply in June of lifejackets and immersion for the Salvation Army’s Colin Archer ship, Cathrine Booth II.

Knut Erlend Hjorth-Johansen, project leader of the Salvation Army’s “Frisk seilas” programme, said: “We are immensely proud of the success of this programme and thank Hansen Protection for its very generous donations.

“During and after drug treatment can be difficult to find new arenas and social networks. Frisk Seilas offers a safe environment with a focus on sailing, unity and mastery. It’s about giving those that need help the network and support they need to rediscover a drug-free life. We see how much this means to them. It is hugely beneficial to the individual but also has enormous benefits for society at large.”

Frisk Seilas is based on the beautiful island of Jeløy, Moss, and is offered through the Salvation Army in cities along the Oslofjord. 

All the sailors in Frisk Seilas get a permanent place on a team from April to November. Training, provided by Knut Erlend Hjorth-Johansen and former national team coach, Jan Steven Johannesen, follows a six-level syllabus designed to give the “land lubber” the skills they need to become competent, competitive sailors.

Teams from various cities in Oslo and the surrounding area receive instruction in regatta sailing on a weekly basis. 

Terje Gorm Hansen, Chief Executive Officer, Hansen Protection, said: “We are pleased to support this important project. There is evidence that social gatherings and physical activities, such as cycling and sailing, can help those with intoxication and psychiatric backgrounds battle addiction. Fresh Sailing is a very worthy endeavour to help former addicts remain drug-free. They have a lot of fun on the sea.”

The Salvation Army’s substance abuse care programmes helps all those with addiction problems and bad life experiences, such as homelessness and abuse. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn